หน้าหลัก > ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ โดยอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครทุกตำแหน่ง

หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ รพ. ต้องการ จะนัดเข้ามากรอกใบสมัครและสัมภาษณ์

สอบถามเพิ่มเติมแผนกบุคคล

ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น
ตำแหน่งที่ต้องการ เงินเดือนที่ต้องการ
 
ประวัติส่วนตัว
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน มือถือ อีเมล์
 อาศัยกับครอบครัว              บ้านตัวเอง              บ้านเช่า              หอพัก
วัน เดือน ปีเกิด
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา
บัตรประชาชนเลขที่ บัตรหมดอายุ
ส่วนสูง  ซม. น้ำหนัก  กก.
ภาวะทางทหาร  ได้รับการยกเว้น              ปลดเป็นทหารกองหนุน              ยังไม่ได้รับการเกณฑ์
สถานภาพ  โสด              แต่งงาน              หม้าย              แยกกัน
 
ประวัติครอบครัว
บิดา ชื่อ-สกุล อายุ     ปี อาชีพ
มารดา ชื่อ-สกุล อายุ     ปี อาชีพ
ชื่อภรรยา/สามี สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รายได้ต่อเดือน มีบุตร     คน
มีพี่น้อง (รวมผู้สมัคร)     คน ชาย     คน หญิง     คน เป็นบุตรคนที่
ชื่อ-สกุล อายุ (ปี) อาชีพ
 
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา / จังหวัด สาขาวิชา ตั้งแต่ ถึง
ประถมศึกษา
มัธยมตอนต้น
มัธยมตอนปลาย
ปวช.
ปวท. / ปวส.
ปริญญาตรี
อื่นๆ
 
ประวัติการทำงานที่ผ่าน เรียงลำดับก่อน-หลัง
สถานที่ทำงาน ระยะเวลา ตำแหน่งงาน ลักษณะงาน ค่าจ้าง เหตุที่ออก
เริ่ม ถึง
ด้านภาษา
ภาษา พูด เขียน อ่าน
ดี ปานกลาง พอใช้ ดี ปานกลาง พอใช้ ดี ปานกลาง พอใช้
ภาษาไทย (Thai)
ภาษาอังกฤษ (English)
อื่น ๆ (Other)
ความสามารถพิเศษ
พิมพ์ดีด  ไม่ได้              ได้ ไทย คำ/นาที อังกฤษ คำ/นาที
คอมพิวเตอร์  ไม่ได้              ได้ ระบุ
ขับรถยนต์  ไม่ได้              ได้ ใบขับขี่เลขที่
ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงาน / ความรู้ความสามารถอื่น ๆ
อื่น ๆ ระบุ
กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ติดต่อได้ แจ้งชื่อ-นามสกุล   เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร 
ที่อยู่    โทร. 
ทราบข่าวการรับสมัครจาก 
ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่ ?                           เคย               ไม่เคย
ถ้าเคยโปรดระบุชื่อโรค 

เอกสารประกอบการสมัคร
 
วันที่สมัคร
รูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) *
แนบไฟล์หรือรูปภาพ (บังคับ) ขนาดไม่เกิน 2 mb. (.jpg/.png/.pdf)
วุฒิการศึกษา *
แนบไฟล์หรือรูปภาพ (บังคับ) ขนาดไม่เกิน 2 mb. (.jpg/.png/.pdf)
ใบประกอบ *** ใช้ประกอบสมัครตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง ***
แนบไฟล์หรือรูปภาพ ขนาดไม่เกิน 2 mb. (.jpg/.png/.pdf)
เอกสารอื่น ๆ
แนบไฟล์หรือรูปภาพ ขนาดไม่เกิน 2 mb. (.jpg/.png/.pdf)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัทจ้างเข้ามาทำงานแล้วปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครงานเอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัท ฯ มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า สำหรับ บริษัท มหาสารคามเมดิคอล จำกัด ตรวจสอบประวัติส่วนบุคคล ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติ/ประสบการณ์ การทำงานที่ผ่านมาของข้าพเจ้าไปยังบุคคลและ/หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ของบริษัท มหาสารคามเมดิคอล จำกัด โดยข้าพเจ้ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลดังนี้
1. รายละเอียดข้อมูลต่างๆที่ผู้สมัครงานได้กรอกในใบสมัครงานของบริษัท มหาสารคามเมดิคอล จำกัด เช่น การตรวจสอบบุคคลอ้างอิง /บุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร ประวัติส่วนบุคคล ประวัติการทำงาน เป็นต้น
2. รายละเอียดต่าง ๆ ในเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้สมัครได้นำส่งให้กับ บริษัท มหาสารคามเมดิคอล จำกัด ทุกช่องทางการสื่อสาร เช่น จดหมาย อีเมลล์ เป็นต้น
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าในประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน ( PRIVACY NOTICE FOR RECRUITMENT ) ของบริษัทโดยถี่ถ้วนแล้ว