1
เลือกรายการตรวจ
2
เลือกวันที่จอง
3
บันทึกข้อมูลส่วนตัว
4
ชำระเงิน

เลือกรายการตรวจ

1.การตรวจเลือดเพื่อหาภูมิคุ้มกัน IgM/IgG Rapid test
780 บาท
.
2.การตรวจหาตัวไวรัสและองค์ประกอบของไวรัส Antigent Test Kits
600 บาท
.
3.การตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส RT-PCR
3,000 บาท
(เปิดจองเฉพาะวันจันทร์และพุธ)
.
4.การตรวจหาตัวไวรัสและองค์ประกอบของไวรัส Antigent Test Kits
450 บาท
>>(สำหรับนิสิต นักศึกษา) New<<